Baumhummel - Bombus hypnorum

Bild: Baumhummel, Bombus hypnorum, an der Kletterhortensie
25.05.2018 : Baumhummel, Bombus hypnorum, an der Kletterhortensie